HDPE-三星道达尔-J521A - 全球塑胶网
HDPE-埃克森美孚-HD6708YN - 全球塑胶网
PA46-荷兰DSM-TE250F6 - 全球塑胶网

HDPE-埃克森美孚-HD6708YN - 全球塑胶网

日期:2020-06-04 14:09点击数:

  HDPE

  鍩冨厠妫編瀛殀HD6708YN - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  HDPE

  鍩冨厠妫編瀛?/p>

  HD6708YN

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鍩烘湰鎬ц兘 鐔斾綋娴佸姩閫熺巼 30 g/10min 0.954 g/cm 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类